fbpx

หัวข้อสัมมนาฟรี

"Thailand Industrial Fair & Food Pack Asia"
วันที่ 6-9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 102-103

1. การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

Resilience Supply Chain Management  เครื่องมือการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์รับมือยุค New Normal ยืดหยุ่น = ยั่งยืน

อาจารย์ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล
ที่ปรึกษาซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

ปรับให้เร็ว ก้าวให้ทัน ผ่านวิกฤตงานจัดซื้อ ในยุค Next Normal

อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

logistics

START TO SMART & EXCELLENT LOGISTICS ได้เวลาปรับเปลี่ยนโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศแบบอัจฉริยะ

อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Strategy Executive Consultant
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

2. การตลาด การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ

AM 7 Steps (Autonomous Maintenance)

อาจารย์อัษฎาวุธ เบญจพร
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สสท.
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

เทรนด์การเรียนรู้และพัฒนาคนในยุค NEXT NORMAL

อาจารย์กฤตนันท์ ประทุมเนตร
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
วิทยากรสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

แบ่งปันประสบการณ์ วิจ้ยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างไรไม่ตกเทรนด์ (ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สินค้าขายดี ไม่ตกเทรนด์)

ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

next normal

กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยุค NEXT NORMAL

อาจารย์ทิพวรรณ สังเกตุ
ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

3. การบริหารจัดการงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมใหม่

DIGITAL MANUFACTURING

ยกระดับกระบวนการผลิตด้วย DIGITAL MANUFACTURING  รับมืออุตสาหกรรมการผลิตในยุค NEW NORMAL

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

ยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วย TPM 4.0

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชียวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร -เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์

Automation System Design
for Food Processing & Packaging Industry

คุณธวัช นวนไชย
วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

Fluid Power
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม

คุณศรสรร สุนทรพะลิน
วิศวกร สถาบันไทย-เยอรมัน
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

Smart Food Factory : A Digital Transformation (อุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0 : การเปลี่ยนผ่านสูยุคดิจิตอลรับมือ New Normal)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

Smart food Factory 4.0+AR+VR

คุณทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.บี.ฟู้ด-เทค จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

Smart Warehouse & E-commerce Sourcing and Logistics Solution

คุณเอนก อเนกวุฒิกร
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

Vision Systems

คุณธนกฤษณ์ จังคพานิชย์
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

ประเมินศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

เสริมแกร่งให้ภาคการผลิตและภาคบริการ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

วิทยากรจาก บพข. / สอวช.
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

RGF Systems

คุณเพชร ใจหาญ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

Panel Discussion :
Knowledge Sharing Modern Food Factory

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์
คุณอาทิตย์ ซีกัล ประธานผู้บริหาร บริษัท อีซี่ฟาย เทคโนโลยี จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

food processing

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการจัดเก็บ

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

Food Safety & Food Packaging Solutions for New Normal การจัดการอาหารปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 (Food safety management during Covid-19 )

ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา
นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

เปิดนวัตกรรมอาหารตามเทรนด์สุขภาพ 2021

คุณมยุรา ปรารถนาเปลี่ยน
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมนวัตกรรมทางุรกิจ สถาบันอาหาร
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

herb

นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจ

อาจารย์ศุภรัตน์ ศิริวานนท์
อาจารย์พนรัญ พลภักดี
ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

ปลดล็อกกัญชา เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม

ดร.ภก.ณัญพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ
เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 14.30-16.30 น.

5. ระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม

การทดสอบอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการขายและคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงวิกฤตโควิด-19

คุณสุภาพร จิรไกรโกศล
รักษาการ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา วว.
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

การทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด 19 (หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว/หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์)

ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ นักวิชาการ วว.
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

** หมายเหตุ หัวข้อสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์

คุณสุภัทรา โตเอี่ยม